Po ciekawych albumach ( od komedowskich „Taktów i nietaktów” po obszerne dźwiękowo ”Aleatroix” oraz ultranowoczesnym „Lunatix”) oraz serii Greek-Jazz Trio poznański kompozytor i pianista Ares Chadzinikolau zaprasza w nowe rejony swojego jazzu. Tym razem nowoczesny, elektryczny kwartet przywodzący na myśl brzmienia Electric Bandu Chicka Corei oraz jazz-rockowych formacji Herbiego Hancocka i Joe Zawinula.

„Galaxis” nie jest typowym kwartetem, w którym ścigają się koncepcje rocka, jazzu i nowoczesnych, elektrycznych brzmień. To jest rodzaj budowania emocji, która poddawana jest licznym fascynacjom artystycznym pianisty i kompozytora. Jest w nich sporo z wirtuozerii Corei, pogodnych nawiązań do ”hellenic jazzu”, nostalgicznych pochodów solowej improwizacji, ale jest także bardzo kolektywny, zgrany zespół. Ta wspólna synteza tworzy nową jakoś w muzyce Aresa, budowaną na szacunku i akceptacji koncepcji pozostałych muzyków. Perkusista Paweł Banach napędzę te jazz-rockową maszynę do granic artystycznego upojenia, basista Marcin Banq Bonkowski pulsuje rytmem i zacnym, aksamitnym tłem, gitarzysta Piotr Grossman jest w swych wariacjach przebiegły i nadający wigor całemu pomysłowi. Dla Aresa Chadzinikolau sesja Galaxis jest kolejnym doświadczeniem i budowaniem kompozytorskiej świadomości. Jest także elementem dość zgrabnej całości pokazującej, jak rozległy jest świat dźwięków i pomysłów elokwentnego pianisty i kompozytora. To nowa, ciekawa płyta, z ogromnym bagażem artystycznych doświadczeń i określonym precyzyjnie pomysłem na nową jakość.

 

 After interesting albums (from Komeda’s “ Beats and non-beats” to vast sonic “Aleatorix” and very modern “Lunatix ”) and series of Greek-Jazz Trio Ares Chadzinikolau, a Poznan composer and pianist invites us to new regions of his jazz. This time a modern electric quartet brings us onto the sound of Electric Band of Chick Corea and jazz-rock formation of Herbie Hancock and Joe Zawinul.

Galaxis” is not a typical quartet in which the conceptions of rock, jazz and modern electric sounds race with one another. This is a kind of building emotions which is under the influence of numerous artistic fascinations of the composer and pianist. There is quite a lot of Corea’s virtuosity, cheerful references to “Hellenic jazz”, nostalgic parades of solo improvisations, there is also very collective, companionate band. This common synthesis creates a new value in Ares’s music, built on the basis of respect and acceptance of other musicians. A drummer, Pawel Banach drives this jazz-rock machine to the boundary of artistic bask, a bassist, Marcin Bonq Bonkowski pulses with the rhythm and worthy velvet background, a guitarist, Piotr Grossman is artful in his variations and imparts vigor to the whole idea. For Ares Chadzinikolau the session of “Galaxis” is a consecutive experience and constructing of composer’s consciousness. It is also the element of quite smart entirety revealing how vast the world of sounds and ideas of eloquent pianist and composer is. This is the new interesting record which represents a huge burden of artistic experiences and precisely determined idea for a new quality.

Dionizy Piątkowski